Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Homplex S.A., cu sediul social în oraş Voluntari, bd. Pipera nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, et. 7, jud. Ilfov, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J23/290/2017, CUI: 32591037, având contul IBAN nr. RO26 BREL 0002 0008 7865 0100, deschis la LIBRA BANK, tel/fax 0234 547840/0374.49.49.49, e-mail: office@homplex.com, reprezentată de Panainte Tudor Gheorghiță, în calitate de  administrator, denumită în continuare HOMPLEX, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul acestei notificări este informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și oferirea de informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate

Vă rugăm să citiți cu atenție această informare!


1. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre HOMPLEX în activitatea de furnizare a serviciilor:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nasșerii, sex, telefon, email, CNP, naționalitate, semnătura olografă și semnatură în format digital).

Datele sunt necesare pentru incheierea în mod valabil și derularea raportului contractual cu Homplex.

Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (înregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul Homplex, înregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captată la utilizarea website-ului și aplicațiilor Homplex).

Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției în locatia Homplex, a îmbunătătirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților precum și în vederea asigurării funcționalitătilor tehnice ale platformelor online utilizate de Homplex).

2. Scopul în care datele personale sunt utilizate

Homplex colectează și prelucreaza datele dumneavoastra personale în următoarele scopuri:

– Prestarea de servicii/furnizarea de bunuri/produse care au legătură cu activitatea, gestionarea contractelor, inclusiv reinnoirea acestora;

– marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de știri, promoții, produse noi);

– raportări interne;

– efectuarea de analize statistice;

– soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;

– comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

– asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);

– de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu instalatori persoane fizice sau companii, etc.

– de a recupera creanţe/colecta debite;

– desfăşurarea activităţii periodice de analiză a percepţiei clienţilor asupra activităţii desfăşurate şi de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacţie cu privire la serviciile oferite

3. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, sunt:

– încheierea și executarea contractului de prestări servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea la cererea dumneavoastră a demersurilor premergătoare încheierii contractului;

– o obligatie legală a Homplex;

– interesul legitim al Homplex, pentru activități precum: efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către alte entități, verificarea integritătii și conformității persoanelor vizate, asigurarea măsurilor de securitate necesare etc.

– consimțământul dumneavoastră;

– stabilirea unui canal de comunicare inițial, precum formularele de contact si interacțiune din website-ul www.homplex.ro sau din cadrul aplicațiilor Homplex.

Refuzul Clienţilor/partenerilor de a transmite către Homplex datele cu caracter personal și/sau de a permite prelucrarea de către Homplex a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principală Homplex, inclusiv utilizarea aplicaţiilor/serviciilor online.

Pentru îndeplinirea scopurilor şi anume a transmiterii comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activităţile desfăşurate de Homplex sau transmiterea de către partenerii Homplex a unor comunicări comerciale in scop de marketing direct care NU au legătură cu activitatea Homplex, transmiterea datelor dumneavoastră personale este voluntară.

Lipsa consimţământului dumneavoastră pentru aceste din urmă scopuri, nu va avea absolut nicio consecinţă asupra încheierii contractului.

Natura obligatorie sau facultative a exprimării consimţământului va fi specificată la momentul colectării datelor.

Aveţi dreptul ca în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

4. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

– autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor precum și cele din domeniul asigurărilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Homplex;

– furnizorii implicați în mod direct/indirect în procesul de vânzare (ex. dezvoltatori de servicii IT, furnizori de call-center etc);

– prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare;

– intermediarii implicați în administrarea contractelor;

– Instante judecătoresti sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori;

– Angajaților Homplex

5. Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

Homplex nu ar putea să transfere datele personale către alte companii aflate în exteriorul Zonei Economice Europene.

6. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de prestări servicii, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți.

Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Homplex.

Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când ne veți anunța cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop.

7. Drepturile pe care le aveti în ceea ce priveste datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal 

Vă permite să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obtineți din partea noastră o confirmare a faptului ca HOMPLEX prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, va informăm cu privire la orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legala privind divulgarea sursei.

b) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstanțe, precum:

(i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

(ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal,

(iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, în anumite circumstante, precum:

(i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date,

(ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimtamantului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Homplex.

g) Dreptul la opozitie

Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstante, precum:

(i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau

(ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

h) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita intervenție umană din partea Homplex, de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

i) Dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

j) Dreptul de a vă adresa justitiei

k) Dreptul de a fi notificat de către Homplex privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Homplex., prin:

– e-mail la gdpr@homplex.ro,

– prin posta, la adresa Bd. Pipera, nr.1 / VII, etaj 7, Nord City Tower, Voluntari. sau

– depunând personal o notificare semnată olograf la oricare din sediile Homplex din București sau din țară.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Website: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60


8. Actualizarea prezenței informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugăm să consultati periodic pagina web a companiei www.homplex.ro – secțiunea „Protecția datelor cu caracter personal”.

Cea mai recentă actualizare a prezentei informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 01.07.2022.