Termene și condiții generale referitoare la utilizarea aplicației mobile Homplex

Prezentul document stabilește condițiile în care orice persoană poate instala și utiliza aplicația pentru mobil Homplex („Aplicația”) și reprezintă contractul încheiat de dumneavoastră cu furnizorul acesteia. Vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza serviciile furnizate de societatea noastră.

PRIN DESCĂRCAREA ȘI / SAU UTILIZAREA APLICAȚIEI PENTRU MOBIL CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELES ȘI ACEPTAT ÎN ÎNTREGIME ACESTE TERMENE ȘI CONDIȚII.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea Aplicației, înregistrarea unui cont de utilizator în Aplicație, precum și accesarea în continuare a acesteia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

 1. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii următori înseamnă:

(a) „Furnizorul” înseamnă HOMPLEX S.A., având sediul în Oraș Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, Etaj 7, Județ Ilfov.

(b) „Aplicația” înseamnă aplicația pentru mobil Homplex, distribuită de Furnizor prin intermediul platformelor de distribuție digitală a aplicațiilor pentru mobil.

(c) „Serviciile” înseamnă orice serviciu oferit de Furnizor prin intermediul Aplicației, precum programarea termostatului Homplex NX1. Acesta este un termostat ambiental programabil, construit pentru a controla încălzirea locuinței, fiind compatibil cu majoritatea centralelor de încălzire. Prin conectarea la internet a acestuia, controlul termostatului poate fi efectuat ajutorul Aplicației.

(d) „Utilizatorul” sunteți dumneavoastră, adică orice persoană care accesează Aplicația sau care utilizează în orice modalitate, orice Serviciu furnizat prin intermediul Aplicației.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplicației.

2.1. Toate materialele și informațiile disponibile în Aplicație, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul și elementele de grafică ale acesteia, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt protejate de prevederile legislației române cu privire la dreptul de autor și aparțin Furnizorului, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar. Acestea sunt create special pentru folosirea Serviciilor de către Utilizatori, exclusiv în scopuri personale și necomerciale, numai în stricta concordanță cu prevederile acestor Termeni și Condiții și cu instrucțiunile puse la dispoziția Utilizatorului de Furnizor, inclusiv prin intermediul manualului de utilizare a termostatului Homplex NX1.

2.2. Aplicația poate fi descărcată gratuit de orice persoană, prin intermediul AppStore si Google Play. Toate și orice costuri legate de traficul de date consumat pentru descărcarea și utilizarea Aplicației sunt în sarcina Utilizatorilor.

2.3. Orice utilizare a Aplicației de către terțe persoane în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul document se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al reprezentantului legal al Furnizorului. Este interzisă comercializarea, reproducerea, comunicarea publică, distribuirea și / sau modificarea în orice mod sau măsură a Aplicației sau a oricărei părți a acesteia efectuate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul document.

2.4. Furnizorul oferă Utilizatorului un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza Aplicația de pe orice dispozitiv mobil, așa cum este distribuită de Furnizor prin intermediul platformelor de distribuție digitală a aplicațiilor pentru mobil.

 1. Înregistrarea.

3.1. Utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, prin simpla acceptare a prezentelor termene și condiții.

3.2. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentelor, că potrivit prevederilor legale aplicabile are dreptul să utilizeze Serviciul și să acceseze Aplicația și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea acestora.

3.3. La înregistrarea în Aplicație, Utilizatorul va furniza date corecte, complete, actuale și valabile.

3.4. Utilizatorilor le este interzis să aleagă sau să utilizeze ca nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenția de a se folosi în mod fraudulos de identitatea acesteia. Ori de câte ori consideră că această obligație este încălcată, Furnizorul va avea dreptul de a refuza înregistrarea sau de a anula ori modifica numele de utilizator și contul aferent din Aplicație.

3.5. Contul de Utilizator și parola aferentă au caracter individual și netransmisibil.

 1. Utilizarea Serviciilor. Actualizări.

4.1. Instalarea Aplicației și utilizarea Serviciilor este gratuită.

4.2. Termostatul Homplex NX1 are rolul de asigura interfața dintre utilizator și sistemul de încălzire, colectarea informațiilor de mediu (temperatură, umiditate), precum și acționarea sistemului de încălzire în funcție de nivelul acestora în raport cu setările aplicate. Prin intermediul Aplicației, funcționalitatea termostatului este extinsă cu moduri programabile și control prin internet. Pentru utilizarea Aplicației în legătură cu dispozitivul dumneavoastră, trebuie să efectuați instalarea, conectarea și înregistrarea acestora în conformitate cu instrucțiunile furnizate în manualul de utilizare pus la dispoziția Utilizatorului de Furnizor.

4.3. Având în vedere caracterul deosebit de important al actualizărilor de firmware, Utilizatorul consimte anticipat prin prezentele termene și condiții la efectuarea automată a tuturor actualizărilor de firmware ale termostatului. Actualizările se vor efectua automat atunci când sunt disponibile, fără a fi necesar un nou consimțământ din partea Utilizatorului, care va fi notificat la instalarea cu succes a acestora.

4.4. În cazul în care Utilizatorul a efectuat setările corespunzătoare în echipamentul propriu, Aplicația va fi actualizată automat ori de câte ori Furnizorul publică în platformele de distribuție digitală noi versiuni ale acesteia. Utilizatorul va fi notificat la instalarea cu succes a actualizărilor Aplicației.

4.5. Oricare dintre actualizările menționate mai sus vor fi efectuate numai dacă Utilizatorul asigură conectivitatea termostatului și Aplicației la rețeaua internet. În cazul în care din orice motiv, Aplicația nu poate fi actualizată automat (sau manual) la versiunea curentă, accesul Utilizatorului la vechile versiuni ale Aplicației va fi restricționat. Pentru utilizarea în continuare a Aplicației, Utilizatorul este obligat să instaleze ultima versiune a Aplicației disponibilă în platformele digitale de distribuție.

 1. Limitări de răspundere.

5.1. Furnizorul va face diligențe rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura disponibilitatea Serviciului și pentru a remedia disfuncționalitățile semnalate de Utilizatori în legătură cu Aplicația cât mai repede posibil. Cu toate astea, Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice Servicii oferite prin intermediul Aplicației sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În măsura maximă permisă de lege, Furnizorul nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul Aplicației, nici pentru faptul că aceasta va funcționa neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.

5.2. Furnizorul nu garantează compatibilitatea cu orice centrală sau sistem de încălzire, orice întrebări pot fi comunicate acestuia la adresa de e-mail: service@homplex.ro.

5.3. Forța majoră înlătură răspunderea Furnizorului. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluția, embargoul, cutremurul, atac terorist, inundația, incendiul, atacuri informatice ori defecțiuni grave în funcționarea rețelei de internet, erori de funcționare ale echipamentelor tehnice ale Furnizorului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu malware, accesul neautorizat în sistemele Aplicației, erorile de operare, greva și încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfășurarea activității Furnizorului.

 1. Modificarea și încetarea prezentelor termene și condiții.

6.1. Furnizorul are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele termene și condiții.

6.2. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la modificări pe cale electronică. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a Aplicației, intervenite oricând după data indicată de Furnizor pentru intrarea în vigoare a modificărilor.

6.3. În cazul modificărilor semnificative, Utilizatorul este obligat să adere expres la noile termene și condiții pentru a putea utiliza în continuare Serviciile și Aplicația.

6.4. Furnizorul poate denunța unilateral prezentele termene și condiții cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile. La încetarea acestora din orice motiv, Utilizatorul va înceta să utilizeze Aplicația și o va șterge din dispozitivul său. 

 1. Legislația aplicabilă. Jurisdicție.

Drepturile si obligațiile Utilizatorilor și ale Furnizorului, prevăzute de prezentele termene și condiții, precum și toate efectele juridice pe care acestea le produc vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu termenele și condițiile va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă aflată în raza teritorială a municipiului București. În eventualitatea în care litigiul este de competența judecătoriei, acesta va fi înaintate Judecătoriei Sectorul 2.

 1. Notificări.

Dacă nu există altă înțelegere consemnată în scris între Utilizator și Furnizor, orice corespondență trebuie trimisă: pentru Administratorul Site-ului la adresa de e-mail: marketing@homplex.ro, iar către Utilizator la adresa de e-mail furnizată la înregistrare. 

 1. Politica de confidențialitate.

Confidențialitatea datelor pe care ni le furnizați este foarte importantă pentru noi. Suntem transparenți și vă oferim toate informațiile pentru a înțelege scopul pentru care vă solicităm datele, drepturile pe care le aveți și care sunt opțiunile dvs. atunci când folosiți serviciile noastre.

9.1 Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor săi cu respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

9.2. În sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor, Operatorul este HOMPLEX S.A., cu sediul social în Oraș Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 1/VII, Clădirea Nord City Tower, Etaj 7, Județ Ilfov.

9.3. Colectăm de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

 • nume, prenume și e-mail, acestea fiind strict necesare pentru crearea contului de utilizator și pentru utilizarea Aplicației. Ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru furnizarea acestor date cu scopul de a crea contul de acces în Aplicație și de a verifica autenticitatea conturilor create, astfel încât dvs. să puteți beneficia de Servicii.
 • locația dvs., aceasta fiind strict necesară pentru căutarea rețelelor Wi-Fi și conectarea la internet. Permisiunea de utilizare a locației este utilizată exclusiv pentru accesarea rețelei Wi-Fi pentru conectarea termostatului și a Aplicației la internet și temeiul legal este executarea Contractului la care Utilizatorul este parte.
 • regiunea dvs. geografică și comportamentele de utilizare în vederea îmbunătățirii Serviciului și adaptarea în viitor a acestuia la nevoile Utilizatorului. Ne bazăm pe interesul legitim al operatorului pentru colectarea și prelucrarea acestor date.

Parola aferentă contului de Utilizator nu este stocată de Furnizor.

9.4. Putem dezvălui datele dvs. către colaboratori și parteneri, în condiții contractuale foarte stricte în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor. Astfel de categorii de destinatari pot fi: consultanți tehnici, programatori, consultanți de marketing, fără a afecta însă drepturile persoanelor vizate. În cazul în care vom primi o solicitare din partea autorităților publice prin care este impusă dezvăluirea unor date ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să îi dăm curs.

9.5. Datele dvs. nu sunt dezvăluite către alți Utilizatori ai Aplicației.

9.6. Păstrăm datele dvs. atât timp cât există o obligație legală sau atât timp cât contul de Utilizator este activ și încă o perioadă de 30 de zile după solicitarea de dezactivare / ștergere a contului, din motive care țin de interesul legitim al operatorului de a proteja platforma și Utilizatorii de fraude.

9.7. Drepturile Utilizatorilor

Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12-22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

9.7.1. Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politică de confidențialitate, Utilizatorii Serviciilor sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

9.7.2. Dreptul de acces la date

Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare. La cererea Utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

9.7.3. Dreptul la rectificare

Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Acest drept poate fi exercitat și în mod direct prin accesarea contului de utilizator, în limita funcționalității oferite de Aplicație. .

9.7.4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Utilizatorul se opune prelucrării;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele Utilizatorului nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
9.7.5. Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 • Utilizatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, iar Utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
9.7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

9.7.7. Dreptul de opoziție

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

9.7.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Utilizatorii au dreptul de a cere și de a obține retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

9.7.9. Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, Utilizatorii au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Dacă Utilizatorul a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

9.8. Serviciile furnizate de operator se adresează persoanelor majore. Homplex S.A. recomandă părinților să își asume un rol activ în supravegherea activității online a copiilor. În situația în care considerați că am colectat date personale ale unui minor, vă rugăm să ne contactați la adresa marketing@homplex.ro.

9.9. Toate datele dvs. personale sunt stocate în România. Nu transferăm datele dvs. către state din afara UE sau către organizații internaționale.

9.10. Pentru orice solicitare / sesizare cu privire la respectarea drepturilor dvs. privind protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați operatorului, la adresa de e-mail marketing@homplex.ro sau la adresa fizică menționată la art. 9.2 de mai sus.

9.11. Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns la solicitările dvs. este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele întârzierii.